Djelatnost

Društvo Končar – Energetika i usluge d.o.o. je članica grupe Končar u 100% vlasništvu društva Končar - Elektroindustrija d.d.

Djelatnost društva upisana u sudski registar je Opskrba parom i klimatizacija (šifra 3530). Društvo posluje na četiri lokacije u Zagrebu: Fallerovo šetalište, Jankomir, Borongaj i Sesvetski Kraljevec, te na lokaciji Samobor - Bobovica, a upravlja i lokacijama Ivanec, Labin, Zlatar i Zvečevo, te poslovnim prostorima u Središću i Sigetu.

Na navedenim lokacijama društvo se brine o opskrbi korisnika lokacije energentima - električnom energijom, plinom, parom, toplinskom energijom te komprimiranim zrakom. Brine se i o distribuciji vode - hladne, tople i tehnološke, kao i o sustavima odvodnje, te je za sve lokacije nositelj vodopravne dozvole.

Uz navedeno, društvo pruža i usluge fizičko-tehničke i protupožarne zaštite, održavanja okoliša i čišćenja unutrašnjih prostora. Na pojedinim lokacijama društvo je nositelj telefonske centrale te pruža usluge ekspedita i kopiraone.

Društvo upravlja nekretninama u vlasništvu krovnog društva Končar – Elektroindustrije d.d. na način da organizira i nadgleda obnavljanje i sanaciju objekata, te poduzima potrebne aktivnosti za optimalno korištenje svih raspoloživih kapaciteta dajući ih u zakup.