Politika upravljanja energijom

Društvo KONČAR ENERGETIKA I USLUGE d.o.o. obavlja djelatnosti u tri segmenta: energetika, usluge i gospodarenje nekretninama koje obavlja na lokacijama Fallerovo šetalište, Jankomir, Borongaj, Sesvetski Kraljevec te Samobor.

U segmentu energetike društvo se brine o opskrbi korisnika Končarevih lokacija energentima (električna energija, plin, toplinska energija i komprimirani zrak), vodom (hladna, topla, tehnološka) kao i sustavima odvodnje pri čemu nadzire i organizira provedbu pozitivnih zakonskih propisa. U segmentu električne energije društvo održava trafostanice, rasklopišta i internu elektroenergetsku mrežu te prati i razdjeljuje troškove električne energije. U opskrbi lokacija plinom društvo održava internu mrežu, prati i nadzire razdiobu potrošnje i troškove te ugovara opskrbu plina s opskrbljivačem. Društvo proizvodi i isporučuje toplinsku energiju u obliku tople vode odnosno suho zasićene pare te održava interne toplinske mreže. Na lokaciji Fallerovo šetalište društvo proizvodi komprimirani zrak, održava postrojenje i mrežu razvoda komprimiranog zraka te prati i raspodjeljuje troškove.

Uz navedeno društvo prati i razdjeljuje potrošnju vode, brine se o internoj mreži pitke i tehnološke vode unutar lokacija, intervenira u hitnim slučajevima te racionalizira potrošnju vode. Društvo Končar - Energetika i usluge nositelj je vodopravnih dozvola za sve lokacije grupe Končar te u okviru kojih dužnosti izrađuje tehničku dokumentaciju za ishođenje iste te brine o sustavu odvodnje na način da organizira zakonske preglede okna odvodnje, čišćenja separatora, mjerenja protoka otpadnih voda te kontrolu i ispitivanje kvalitete otpadnih voda.

Svjesno svojeg konteksta odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje, kako prema korisnicima usluga - društvima iz grupe KONČAR, tako i prema lokalnoj zajednici, usvojen je Sustav upravljanja energijom. Primarni cilj je neprekidno poboljšanje gospodarenja energijom, od proizvodnje, razdiobe do nadzora potrošnje i drugih s njome povezanih usluga, te dokumentiranje.

Naša Politika upravljanja energijom se usredotočuje na:

  • realizaciju deklariranih općih ciljeva, te njihovo preispitivanje na godišnjoj razini,
  • nadzor potrošnje energenata i analiza indikatora energetske učinkovitosti,
  • upoznavanje s potrošnjom energenata svih radnika - energetičara u svrhu podizanja svijesti u utjecaju na smanjenje potrošnje energenata, bez smanjivanja kvalitete rada ili ugodnosti okoliša,
  • praćenje i preispitivanje svih zakona, propisa i normi, te usklađenost s njima,
  • komuniciranje sa svim korisnicima usluga te usklađivanje s njihovim zahtjevima i potrebama.

Društvo Končar - Energetika i usluge je usredotočeno na neprekidno poboljšavanje sustava upravljanja energijom na način da:

  • potiče nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga te pri projektiranju vodi računa o unapređenju energetskih performansi,
  • motivira radnike da doprinose idejama koje rezultiraju većom učinkovitošću pri korištenju energije,
  • se uspoređuje s tvrtkama koje se bave istom djelatnošću,
  • potiče nove ideje i kreativnost.

Uspostavom i primjenom sustava upravljanja energijom, stalnom izobrazbom i motivacijom zaposlenika, razvijamo svijest o potrebi racionalne proizvodnje i distribucije energenata te potrebu učinkovitog korištenja, odnosno smanjenja njihove potrošnje. Kontinuirano se provode radnje nadzora i potrebne sanacije gubitaka te se također sustavno podiže svijest korisnika o važnosti energetske učinkovite i racionalne potrošnje energenata.

Efikasnost sustava upravljanja okolišem nadzire se i održava redovnim provjerama i pregledom sustava od strane uprave društva.

Politika upravljanja energijom je javna, dostupna svim zainteresiranim i redovno se o njoj informira i putem vlastite web stranice, koja se redovno održava i ažurira.

Jasna Horvat

Direktorica KONČAR-EIU d.o.o.

 

 

 Zagreb, 24.05.2017.- certifikat ISO 14001 (SIQ)

Društvo je uspostavilo i održava sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima norme ISO 14001.
Društvo upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne utjecaje i poštujući sve pozitivne propise.

Racionalnija i učinkovitija upotreba energenata je obveza i postulirana kao jedan od ciljeva Društva.Politika upravljanja okolišem

Društvo KONČAR ENERGETIKA I USLUGE d.o.o., Sektor EZU, na lokaciji Fallerovo šetalište 22, je svjesna svoje odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje, kako prema lokalnoj zajednici tako i prema korisnicima usluga društvima iz sustava KONČAR, upravljanje okolišem utvrdila kao jedan od najviših poslovnih prioriteta.

Uspostavom i primjenom sustava upravljanja okolišem, stalnom izobrazbom i motivacijom zaposlenika, razvija se svijest o potrebi čuvanja okoliša i sprječavanja njegovog onečišćenja, a racionalnom i učinkovitom proizvodnjom i distribucijom energenata nastoji smanjiti njihovo trošenje. Kontinuirano se provode radnje nadzora i potrebne sanacije gubitaka mreže internog vodovoda. Usporedbom podatka može se zaključiti da su efekti takvi da se gotovo anulirao utjecaj enormnog poskupljenja vode zadnjih nekoliko godina. Posebno je vidljiva «svijest» potrošača o nužnosti i orijentaciji na trajni proces «domaćinskog « ponašanja (K GiM i K IET). Energetski auditi, koji su se počeli provoditi utjecali su na svijest o potrebi smanjivanja troškova grijanja prvenstveno racionalizacijom zahtjeva i smanjenjem gubitaka (a sve u cilju smanjenja troškova) grijanja, ugodniji radni okoliš i smanjenje globalnog zagrijavanja» (kao i efekta staklenika).

KONČAR EiU d.o.o. upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne posljedice svoje djelatnosti, prepoznaje značajne utjecaje, sukladno njima postavlja realne i ostvarive ciljeve, sve sa svrhom trajnog poboljšanja, poštujući u potpunosti hrvatske zakone i propise i primjenjujući međunarodne norme i standarde, poštivajući pri tome i smjernice EUROPSKE UNIJE.

Utjecajem na primjenu ekološki prihvatljivih tehnologija, kod postojećih proizvodnih i uslužnih procesa, kod dobavljača se potiče svijest o potrebi očuvanja okoliša, te preventivno djeluje da onemogući pojava incidentnih situacija, s posenim naglaskom na nekontrolirano zagađenje vodotoka i tla.

KONČAR EiU d.o.o. u svrhu ostvarenja ove politike osigurava potrebne organizacijske, stručne i financijske resurse. Omogućuje i potiče svakog uposlenog i zainteresiranu stranu, da kreativno sa pozitivnim promišljanjem, djeluje na poboljšanje odnosa prema okolišu. Efikasnost sustava upravljanja okolišem nadzire se i održava redovnim provjerama i pregledom sustava od strane poslodavca.

Politika upravljanja okolišem je javna, dostupna svim zainteresiranim i redovno se o njoj informira a objavljena je i na web stranici tvrtke koja se redovno održava i ažurira.

Jasna Horvat

Direktorica KONČAR-EIU d.o.o.

 

 

 Zagreb, 22.08.2014.